undrgrnd Cliquez ici NEWNEEEW nav-sa-clothing-shoes Cloud Drive Photos cliquez_ici nav_WSHT16 Cliquez ici Acheter Fire Acheter la liseuse Kindle Paperwhite cliquez_ici Jeux Vidéo Bijoux en or rose

Commentaires client

3,0 sur 5 étoiles
1
3,0 sur 5 étoiles
5 étoiles
0
4 étoiles
0
3 étoiles
1
2 étoiles
0
1 étoile
0
Format: Broché|Modifier
Prix:14,90 €+ Livraison gratuite avec Amazon Premium

Votre évaluation :(Effacer)Evaluez cet article
Partagez votre opinion avec les autres clients

Un problème s'est produit lors du filtrage des commentaires. Veuillez réessayer ultérieurement.

Mae nifer o argymhellion yn yr adroddiad, gan gynnwys creu 'hwb' digidol er mwyn i ddysgwyr ac athrawon fedru rhannu adnoddau a'r arferion gorau. Mae'r adroddiad yn argymell hefyd y dylid creu casgliad digidol cenedlaethol o adnoddau addysgu a dysgu.

Bydd y Gweinidog yn mynd ati bellach i ystyried yr holl argymhellion yn yr adroddiad i weld sut y gellir cryfhau technoleg yn yr ystafell ddosbarth er budd dysgwyr yng Nghymru.

Dywedodd Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg: 'Gall technolegau newydd gynnig ffyrdd newydd o ennyn diddordeb dysgwyr ac maen nhw'n gallu gweddnewid y modd rydyn ni'n cyfathrebu ac yn rhannu gwybodaeth gyda'n gilydd yn yr 21ain ganrif.

"Ymhlith y technolegau hynny y mae cynnwys digidol, mynediad di-wifr mewn ystafelloedd dosbarth, cyfrifiadura cwmwl, a dyfeisiau symudol sydd â sgriniau cyffwrdd ac sy'n cael eu dal yn y llaw.

'Dyw hi ddim yn afresymol i ddysgwyr, rhieni ac athrawon fedru disgwyl i'r dechnoleg y maen nhw'n ei defnyddio yn eu bywydau bob dydd fod ar gael hefyd ym myd addysg. Mewn ysgolion ym mhob cwr o Gymru, gallwch chi weld amrywiaeth eang iawn o dechnolegau yn cael eu defnyddio mewn ffyrdd arloesol i addysgu a dysgu.

'Mae'n bwysig bod technoleg briodol ar gael i bob dysgwr ac i bob athro, a bod ganddyn nhw'r hyder i'w defnyddio. Rydyn ni'n gwybod bod arferion da i'w gweld yn ein hysgolion, ond fel gyda llawer o bethau ym myd addysg, mae'n bwysig bod pob ysgol yn cael dysgu am y syniadau gorau, a chyfle i'w rhannu.

'Dw i am weld Cymru yn arwain yn ffordd ar gynhwysiant digidol ac ar ddysgu digidol, ac mae'r adroddiad hwn yn dangos sut gallwn ni gyrraedd y nod yn hyn o beth.'

Dywedodd Janet Hayward, Cadeirydd y Gr'p Gorchwyl a Gorffen, 'Mae'n amlwg bod enghreifftiau o arferion eithriadol yng Nghymru o ran defnyddio technoleg i wella deilliannau dysgu. Mae gennym sail gadarn y gallwn ni adeiladu arni.

'Dyw'r argymhellion ddim yn darparu templed penodol ar gyfer 'ystafell ddosbarth ddigidol'. Yn hytrach, maen nhw'n amlinellu gweledigaeth, gan nodi bod angen mynd ati i annog dysgwyr ac athrawon i ddefnyddio technoleg, a'u cynorthwyo i wneud hynny. Mae'r argymhellion hefyd yn amlinellu sut gallwn ni ddatblygu a rhannu cynnwys o'r radd flaenaf, a dyna pam y penderfynon ni ar yr enw Canfod, gwneud, defnyddio, rhannu - dysgu yn y Gymru ddigidol.

'Rydyn ni'n falch iawn o fedru cyflwyno'n hadroddiad terfynol i'r Gweinidog. Roedd yn llafur cariad i'r gr'p. Rydyn ni'n obeithiol iawn mai dyma'r cam cyntaf ar hyd y daith i sicrhau'r cyfleoedd dysgu gorau i Gymru.'
44 commentaires| Une personne a trouvé cela utile. Ce commentaire vous a-t-il été utile ?OuiNonSignaler un abus
Avez-vous besoin du service clients? Cliquez ici

Liens Sponsorisés

  (De quoi s'agit-il?)